Årsmöte 2024

27.01.2024

Inbjudan till Årsmöte för

TIA QiGong och KungFu Förening Ljungbys meddlemar

Plats Sunnerbohallen Klubbrum 2024-02-22 Tid 18:00 – 20:00

Närvaro meddelas senast 2024-02-14 till Leena (lindskan@gmail.com)

070-5642014

Motioner till årsmötet lämnas till Benny (benny.hultman@hotmail.com)

senast 2024-02-12. 073-5735439

Förtäring Pizza o dricka/kaffe serveras

Dagordning;

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd: __ st närvarande:

3. Mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av ordfiirande fiir mötet - _______________ (__ för, __ emot)

6. Val av sekreterare ftir mötet - ________________(___för, __ emot)

7. Val av två justeringsmän för mötet - ___________ (__ för, __emot)

8. Verksamhetsberättelse: - Se bilaga, (Justera datum och sekreterare)

9. Kassörens ekonomiska redogörelse: - Se bilaga.

10. Revisionsberättelse: Lästes upp av Joacim (Justera 3 st underskrifter av Ordförande, Sekreterare, Kassör)

11. Beslut orn ansvarsfrihet - Styrelsen beviljas ansvarsfrihet (__ för, __ ernot)

12, Fastställande av medlemsavgifter; samma som föregående år (__ för, __ emot)

13. Fastställande av reseersättningar/kursavg: - Kvarstår (__ För, __ emot)

14. Verksamhetsplan for 2023 Se bilaga (Justera Sekreterarens namn)

15. Val av ordförande (1 år) - ___________(___För,__ emot

Styrelsen hälsar er alla välkomna